Contoh Surat Kuasa Direktur Untuk Menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                          : _____________________
Pekerjaan                   : DirekturUtama PT. _______________
Alamat                        : _____________________
No. KTP                      : _____________________

Selanjutnyadisebut “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                      : _____________________
Pekerjaan               : _____________________
Alamat                   : _____________________
No. KTP                  : _____________________

Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

——————KHUSUS—————-

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, menandatangani Akta Pendirian PT. ________________ yang berkedudukan di ___________ di hadapan Notaris___________ SH pada tanggal ______________.

Selanjutnya, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak mengahadap Notaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan, membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna olehPenerima Kuasa guna melaksanakan pemberian kuasa ini.

DemikianSuratKuasainisayabuatdengansebenar-benarnya agar digunakansebagaimanasemestinya.

_________, __ ______________ ___

Pemberi Kuasa,                 Penerima Kuasa,

____________                                ______________

 

(legalakses.com)

 

Share Button

BACA JUGA

Persekutuan Perdata2 Bentuk-bentuk Badan Usaha Sewa Rumah3 Perhatikan Perjanjian Sewa Properti Anda Start Up2 Mendirikan Usaha Persekutuan Perdata Meterai 6000 Materai Bukan Syarat Sahnya Perjanjian
House for sale2Checklist Sebelum Membeli Rumah Divorce2Akibat Perceraian Terhadap Harta Perburuhan2Membuat Peraturan Perusahaan Menghitung BPHTB2Pajak Pembeli Dalam Transaksi Tanah