Contoh Surat Kuasa Direktur Untuk Menandatangani Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Share Button


SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama                           : _____________________
Pekerjaan                   : DirekturUtama PT. _______________
Alamat                        : _____________________
No. KTP                      : _____________________

Selanjutnyadisebut “Pemberi Kuasa”.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                        : _____________________
Pekerjaan               : _____________________
Alamat                   : _____________________
No. KTP                  : _____________________

Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”

—————————————-KHUSUS—————————————

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, menandatangani Akta Pendirian PT. ________________ yang berkedudukan di ___________ di hadapan Notaris___________ SH pada tanggal ______________.

Selanjutnya, untuk keperluan tersebut Penerima Kuasa berhak mengahadap Notaris untuk memberikan keterangan yang diperlukan, membuat dan menandatangani surat-surat yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang dipandang baik dan berguna olehPenerima Kuasa guna melaksanakan pemberian kuasa ini.

DemikianSuratKuasainisayabuatdengansebenar-benarnya agar digunakansebagaimanasemestinya.

_________, __ ______________ ___

Pemberi Kuasa,                 Penerima Kuasa,

____________                                ______________

 

(legalakses.com)

 

Download Draf Perjanjian Dan Surat Resmi

PPJB Tanah & Bangunan

Perjanjian Usaha Bersama

SK Karyawan Tetap

Perjanjian Agen Tanah

Kuasa Ahli Waris

Kesepakatan Warisan

Surat Wasiat

Perjanjian Gono Gini

Perjanjian Jasa MC

Perjanjian Jual Beli Mobil

Perjanjian Sewa Rumah

Perjanjian Kerja

Perjanjian Pengangkutan

Perjanjian Perkawinan