Contoh Surat Pencabutan Kuasa

Share Button________, __ ________ ____

Kepada Yth.,
____________
_____________________,
_____________________,
____________

Perihal: Pencabutan Kuasa

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan Surat Kuasa tertanggal __ _________ ____ antara ____________ sebagai Pemberi Kuasa dan ______________ sebagai Penerima Kuasa tentang pemberian kuasa untuk ____________________________________, maka bersama ini kami memberitahukan bahwa kami selaku Pemberi Kuasa mencabut kembali Surat Kuasa tanggal __ _____________ ___ tersebut.

Dengan pencabutan Kuasa tersebut, maka mulai saat ini dan seterusnya saudara ______________ tidak lagi berkedudukan sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama _______________ dalam hal ____________________________.

Demikian surat Pencabutan Kuasa ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

_______________

(legalakses.com)

Download Draf Surat Pencabutan Kuasa:

downloads