Contoh Surat Pencabutan Kuasa

Dok Ketenagakerjaan Perusahaan

________, __  __________ ____

Kepada Yth.,

Sdr. _____________

_________________________

________________________

________________________

Perihal: Pencabutan Kuasa

Dengan Hormat,

Berkaitan dengan Surat Kuasa tanggal __ ___________ ______ antara ___________ sebagai Pemberi Kuasa dengan ________________ sebagai Penerima Kuasa tentang pemberian kuasa untuk ____________________, maka bersama ini kami memberitahukan bahwa kami selaku Pemberi Kuasa mencabut kembali Surat Kuasa tanggal ______________ tersebut.

Dengan pencabutan Kuasa tersebut, maka saudara ________________ tidak lagi berkedudukan sebagai pihak yang dapat bertindak untuk dan atas nama ______________ untuk melakukan __________________________.

Demikian pemberitahuan Pencabutan Kuasa ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

 

_____________________

Download Draf “Surat Pencabutan Kuasa” Diatas Dalam Format MS Word Disini

Share Button