Contoh Surat Kuasa Untuk Melakukan Pembayaran

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama               : ________________________
Alamat            : _______________________________________________________
Nomor KTP    : ________________________
Selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa“.

Pemberi Kuasa dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama               : ____________________
Alamat                        : __________________________________________________
Nomor KTP    : ____________________
Selanjutnya disebut “Penerima Kuasa”.

———————————— KHUSUS ————————————

Untuk mewakili Pemberi Kuasa guna melakukan pengurusan Pembayaran __________________ atas pembelian barang berupa _________________________ Merek ______________, Tipe _______________, Nomor ______________________ Tahun __________________, atas nama Pemberi Kuasa kepada _____________________  yang beralamat di ____________________.

Selanjutnya, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, melakukan pembayaran angsuran pertama dan menerima tanda bukti pembayarannya, dan melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka melaksanakan pemberian kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

__________, __ ______________ ____

Penerima Kuasa                      Pemberi Kuasa

_________________              ___________________

DOWNLOAD