Surat Kuasa Pembelian Barang

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                          : __________________.
Tempat/Tanggal Lahir  : __________________.
Alamat                        : __________________.
Nomor KTP                 : __________________.
Dalam Surat Kuasa ini selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                          : __________________.
Tempat/Tanggal Lahir  : __________________.
Alamat                        : __________________.
Nomor KTP                 : __________________.
Dalam Surat Kuasa ini selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa

————————————————- KHUSUS ————————————————-

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa guna melakukan pembelian barang berupa _________________ merek _______________ Tipe _________________ Nomor __________________ (“Barang”), serta untuk melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa ini.

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, Penerima Kuasa berhak untuk membeli Barang atas nama Pemberi Kuasa, menandatangani bukti pengambilan barang, melakukan pembayaran harga Barang dan menerima tanda bukti pembayarannya, menandatangani dokumen-dokumen jual beli Barang yang diperlukan, menyerahkan dan/atau menerima surat-surat yang seharusnya diserahkan dan/atau diterima oleh Pemberi Kuasa, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pemberian kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi. 

_________________, ___ _____________ _____

Pemberi Kuasa,                                                 Penerima Kuasa,

_________________                                         ___________________

DOWNLOAD