Surat Kuasa Pengambilan Gaji

SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                          : __________________.
Tempat/Tanggal Lahir  : __________________.
Alamat                        : __________________.
Nomor KTP                 : __________________.
Dalam Surat Kuasa ini selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama                          : __________________.
Tempat/Tanggal Lahir  : __________________.
Alamat                        : __________________.
Nomor KTP                 : __________________.
Dalam Surat Kuasa ini selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa

———————————— KHUSUS ————————————

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk mewakili kepentingan Pemberi Kuasa guna melakukan pengambilan gaji Pemberi Kuasa di PT. _____________________, serta untuk melakukan segala hal yang diperlukan sehubungan dengan pemberian kuasa ini.

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dimana perlu untuk itu, Penerima Kuasa berhak untuk mengambil gaji atas nama Pemberi Kuasa, menandatangani bukti penerimaan uang (kwitansi), menandatangani dokumen-dokumen pengambilan gaji yang diperlukan, menyerahkan dan/atau menerima surat-surat yang seharusnya diserahkan dan/atau diterima oleh Pemberi Kuasa, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pemberian kuasa ini.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan hak substitusi. 

_________________, ___ _____________ _____

Pemberi Kuasa,                                                 Penerima Kuasa,

_________________                                         ___________________

DOWNLOAD